23 юни 2020 г.

НЯКОИ ДИАЛЕКТНИ ДУМИ В ЕЗИКА НА БЪЛГАРИТЕ В БЕСАРАБИЯ

На снимката: панорама от село Чушмелии (Криничное) и езерото Ялпуг

Списъкът от думи и изрази е само от едно от българските села в района на Одеска област, което имах щастието да посетя през септември 2019 г. -  село Чушмелии (Криничное) край красивото езеро Ялпуг.
Думите съм ги записвал на коляно, по време на разговорите. Беше забавно и не лесно. Поради невъзможност да напиша ударението по друг начин, съм го означил с главна буква.
дЕнуви - дни
зОре - утре (различно от заран, което е сутринта)
кАртучки - снимки
узурИ - сутринта
дългЪ, дългИ - вълна, вълни
сИнко, сИнки, сИнките - всичко, всички, всичките
гьОль - езеро
кАта - всеки
бухтИ, блЪскаса - гърми
при тОгу - при него/нея
утОдеми, утИдууми - отиваме, отидохме
нАшуу - нащият
повОзи - камиони, цистерни
удЪ - вода
клейкАвина (руск.) - набхвател за тесто
клИкам го - викам го
клИк - повик (оттам нашата "отклик")
лЪйца - лъжица
лЪйчинка - лъжичка
лавАш (арм.) - кори за баница (но като арабски хляб)
бУка - залък
сиренЕна пита - тутманик
нИне (енИне, енинка) - сега
съдЯ - само
мЪнье - мен
завАща - започва
Улца - улица
вЪрвяте - отивайте
зЪмни - вземи
тОгу - него
пуЕ - пее
пуЯни - пеене
Одиюми да си обИдим рОдууте - ходихме да си видим роднините
чурбЪ - супа
маулЪ - махала
таквЪз, такОзик - такава, такъв
слОво - дума
гъльчИ - говори, приказва
акО - какво
зЪмни - вземе
изпрувОди - изпрати
дАдуу'ми ти - дадохме ти
заминЪва - заминава
акЕту - както
мОтька - мотика (само желязната част)
кеплевИ - улея за втукване на кола на мотиката
утОдеми сас тОгу - отиваме с него
праминАвами - преминаваме през
прамИнъуми - преминали сме
зЕльник - баница със сирене (зелник, заради начина на поставяне на корите)
улОй - олио
лой- овча маз
Убил - кладенец
тОгуута, тОйната, тЯвната баба - негувата, нейната, тяхната баба
врЕдни Ора - лоши хора
Болграшката гимназия
отвечАвам - отговарям
нажимАват - притискат
продавАва - продава
нанимАват - наемат
дЕнуви - дни
акЕ - как така?
чилЯк - човек
сЕтне - после
таквИз - такива
бЯши - беше
нИвгиш, нИкугиш - никога
удзУрнинкум - от заранта
бЯши - беше 
нидЯле - неделя, седмица 
пундЯльник - понеделник
тЯзи - тези
от напрЯдь - отдавна, преди 
напрЯшни - предишни 
пЯсин - песни 
лапачУги - по голями дяца,от лапак, лапе, лапенци
вердЯчка - патица
врАвеле - дамска гривна
темЕль - фундамент
тЯвните - техните
кутрО - кое
за мЪне - за мен
збИра - събира
вАрта - престилка
вирОнки - пердета
----------------
акО да кажа - какво да кажа

акОй туй - какво е това

ам ку съ? - ами ако са?

напрЕд гЕргиуден - преди Гергьовден

удзУрнинкум ма расплака - разплака ме още от сутринта. 

ам читЪ, акОту пИсваш - ами, чета, каквото си написал

кОйто ма знА, ше кАжет тъс май вЕки е грАбнава - който ме познава, ще рече - тази вече не е със всичкия си


кутрЯй туй гудИна? - Кога тази година?

Няма коментари: